ASUS ROG G751JT Hjälp

background image

Andra utgåvan

December 2014

SW9655

Bärbar dator

E-Manual

background image

2

E-manual för bärbar dator

Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt

tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller

översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av

köparen som säkerhetskopia. (“ASUS”).

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN

UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA

GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER

REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV

FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER,

FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM

ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER

ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken

eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring

och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN

ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS.

ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I

DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan

skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på

vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för

kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller

andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra

juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje

produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden

baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS,

dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS

YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER

(3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR

(INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER

DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

Service och support

Besök vår flerspråkiga webbsida på http://support.asus.com

background image

E-manual för bärbar dator

3

Innehållsförteckning

Om manualen .............................................................................................................7

Konventioner som används i denna manual ........................................................ 9
Ikoner .................................................................................................................................. 9
Typografi ............................................................................................................................ 9

Säkerhetsföreskrifter ................................................................................................10

Använda din bärbara dator ......................................................................................... 10
Sköt om din bärbara dator .......................................................................................... 11
Korrekt avyttring ............................................................................................................. 12

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Lär känna din bärbara dator ..................................................................................14

Sedd uppifrån .................................................................................................................. 14
Undersida .......................................................................................................................... 18
Höger sida ......................................................................................................................... 20
Vänstra sidan .................................................................................................................... 22
framsidan ........................................................................................................................... 24
Vy bakifrån ........................................................................................................................ 27

Kapitel 2: Använda din bärbara dator

Komma igång ..............................................................................................................30

Ladda din bärbara dator .............................................................................................. 30
Lyft för att öppna displaypanelen. ............................................................................ 32
Tryck på strömknappen. ............................................................................................... 32
Att använda styrplattegester. ..................................................................................... 33

Använda tangentbordet .........................................................................................40

Funktionstangenter ....................................................................................................... 40
Windows® 8.1 knappar ................................................................................................. 41
Använda den numeriska knappsatsen ................................................................... 42

Använda den optiska enheten .............................................................................43

background image

4

E-manual för bärbar dator

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8.1

Starta första gången .................................................................................................48
Windows® UI ...............................................................................................................49

Startskärm ......................................................................................................................... 49
Surfzoner ........................................................................................................................... 50
Startknapp ........................................................................................................................ 53
Anpassa din Start-skärm .............................................................................................. 55

Arbeta med Windows® appar ...............................................................................56

Starta appar ...................................................................................................................... 56
Anpassa program ........................................................................................................... 56
Öppna programskärmen ............................................................................................. 58
Charms bar ........................................................................................................................ 60
Snap-funktion .................................................................................................................. 63

Andra tangentbordsgenvägar ..............................................................................65
Anslutning till trådlösa nätverk ...........................................................................67

Wi-Fi-anslutning .............................................................................................................. 67
Bluetooth .......................................................................................................................... 68
Flygplansläge ................................................................................................................... 69

Anslutning till trådbundna nätverk ....................................................................70

Använda en dynamisk IP/PPPoE-adressanslutning............................................ 70
Konfigurera en statisk IP-adressanslutning: .......................................................... 71

Stänga av den bärbara pekdatorn .......................................................................72

Försätta den bärbara datorn i vila ............................................................................ 72

Windows® 8.1 låsskärm ...........................................................................................73

För att fortsätta från låsskärmen ............................................................................... 73
Anpassa låsskärmen ...................................................................................................... 74

background image

E-manual för bärbar dator

5

Kapitel 4: Power-on-självtestet.(POST)

Power-on-självtestet.(POST) ..................................................................................78

Använda POST för att öppna BIOS och felsöka .................................................... 78

BIOS ................................................................................................................................78

Öppna BIOS ...................................................................................................................... 78
BIOS-inställningar ........................................................................................................... 79

Återställning av ditt system ...................................................................................89

Aktivera ett återställningsalternativ ....................................................................... 91

Kapitel 5: Uppgradera din bärbara dator

Installera hårddiskenheten ....................................................................................94
Installera en Random Access Memory- (RAM) modul ..................................102

Tips och vanliga frågor

Praktiska tips för din bärbara dator .....................................................................108
Vanliga frågor om hårdvara ...................................................................................109
Vanliga frågor om programvara ...........................................................................112

background image

6

E-manual för bärbar dator

Bilagor

DVD-ROM enhetsinformation (på utvalda modeller) ........................................ 116
Blu-ray ROM enhetsinformation (på utvalda modeller) ................................... 118
Interna modem uppfyllelse......................................................................................... 118
Översikt .............................................................................................................................. 119
Network Compatibility Declaration (deklaration
om nätverkskompatibilitet) ........................................................................................ 119
Icke-röst utrustning ...................................................................................................... 119
Yttrande statliga kommunikationsnämnden ....................................................... 121
FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens)
varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering .............................................. 122
Deklaration om överensstämmelse (R&TTE Direktivet 1999/5/EG) ............. 123
CE Märkning ..................................................................................................................... 123
Trådlös hanteringskanal för olika områden .......................................................... 124
Frankrike begränsade trådlösa frekvensband ...................................................... 124
UL säkerhetsanmärkningar ......................................................................................... 126
Krav strömsäkerhet ........................................................................................................ 127
TV-mottagarmeddelanden ......................................................................................... 127
REACH ................................................................................................................................. 127
Produktanmärkning Macrovision Corporation .................................................... 127
Förhindra hörselskador ................................................................................................ 127
Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier) ................................. 128
Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet ......................................................... 129
CTR 21 godkännande (för bärbara datorer med inbyggt modem) .............. 130
ENERGY STAR-efterlevande produkt ....................................................................... 132
EU:s eko-märkning ......................................................................................................... 132
Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser .......................... 133
ASUS återvinning / Återtagningstjänst .................................................................. 133

background image

E-manual för bärbar dator

7