Корисничко упутство за ASUS ROG G751JT

background image

Laptop

E-priručnik

Dopunjeno izdanje V2

Decembar 2014

SB9959

background image

2

E-priručnik za notebook računar

INFORMACIJE O AUTORSKIM PRAVIMA

Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver koji su u njemu opisani, ne sme se

reprodukovati, preneti, transkribovati, uskladištiti u sistemu za pronalaženje ili prevesti na bilo koji jezik

ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju kupac zadržava kao rezervnu kopiju, a bez prethodne

pisane dozvole kompanije ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS OVO UPUTSTVO OBEZBEĐUJE “TAKVO KAKVO JE”, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO EKSPLICITNE

ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČENO NA IMPLICIRANE GARANCIJE ILI POGODNOSTI ZA

PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. ASUSOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆE BITI

ODGOVORNI NI ZA KAKVE INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ŠTETE

ZA GUBITAK PROFITA, GUBITAK BIZNISA, GUBITAK PODATAKA ILI KORIŠĆENJA, PREKID POSLOVANJA I

SLIČNO), ČAK I UKOLIKO JE ASUS OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI DA DO TAKVIH ŠTETA DOĐE USLED BILO

KAKVOG DEFEKTA ILI GREŠKE U OVOM UPUTSTVU ILI SAMOM PROIZVODU.

Proizvodi i korporacijska imena koja se pojavljuju u ovom uputstvu mogu ali ne moraju biti registrovane

trgovačke marke ili autorska prava odgovarajućih kompanija i koriste se samo radi identifikacije ili

objašnjavanja u korist kupca, bez namere da se povrede.

SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM UPUTSTVU NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZA

INFORMATIVNO KORIŠĆENJE I PODLOŽNE SU PROMENI U BILO KOJE VREME BEZ PRETHODNOG

OBAVEŠTAVANJA I NE TREBA IH SHVATITI KAO OBAVEZIVANJE OD STRANE ASUSA. ASUS NE PREUZIMA

ODGOVORNOST ILI OBAVEZE ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETAČNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U OVOM

UPUTSTVU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVER KOJI JE U NJEMU OPISAN.

Autorska prava © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava zadržana.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Može doći do određenih okolnosti gde, zbog greške kompanije ASUS ili onoga za šta je ona odgovorna,

imate pravo na obeštećenje od strane kompanije ASUS. U svakom takvom slučaju, nezavisno od osnova

pod kojima imate pravo na obeštećenje od kompanije ASUS, ASUS je odgovoran za ne više od telesnih

povreda (uključujući smrt) i oštećenje vlasništva i materijalnog ličnog vlasništva ili bilo koje druge

realne ili direktne štete do kojih je došlo usled propusta ili neispunjavanja zakonskih obaveza pod ovom

garancijom, do navedene ugovorene cene za svaki proizvod.

ASUS će biti odgovoran isključivo za ili će vam nadoknaditi štetu za vaš gubitak, štete ili zahteve za

obeštećenjem bazirane na ugovoru, deliktu ili kršenju pod ovom Izjavom o garanciji.

Ovo ograničenje takođe važi za prodavce i dobavljače ASUS proizvoda. To je maksimum za koji su ASUS,

njegovi dobavljači i vaš prodavac kolektivno odgovorni.

NI POD KOJIM USLOVIMA ASUS NIJE ODGOVORAN ZA JEDNO OD SLEDEĆEG: (1) ZAHTEVE TREĆIH LICA

PROTIV VAS ZA OŠTEĆENJA (2) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH PODATAKA ILI ZAPISA; ILI (3) SPECIJALNE,

SLUČAJNE, ILI INDIREKTNE ŠTETE ILI ZA BILO KAKVE EKONOMSKE POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI

GUBITAK PROFITA ILI UŠTEĐEVINE), ČAK I UKOLIKO ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI VAŠ PRODAVAC BUDU

INFORMISANI O TOJ MOGUĆNOSTI.

SERVIS I PODRŠKA

Posetite našu internet prezentaciju na više jezika na adresi http://support.asus.com

background image

E-priručnik za notebook računar

3

Sadržaj

O ovom priručniku ....................................................................................................7

Konvencije korišćene u ovom priručniku ..............................................................9
Ikone ....................................................................................................................................9
Tipografija .........................................................................................................................9

Bezbednosne mere predostrožnosti ..................................................................10

Korišćenje notebook računara ...................................................................................10
Briga o notebook računaru .........................................................................................11
Pravilno odlaganje .........................................................................................................12

Poglavlje 1: Podešavanje hardvera

Upoznavanje notebook računara ........................................................................14

Pogled odozgo ................................................................................................................14
Dno ......................................................................................................................................18
Desna strana .....................................................................................................................20
Leva strana ........................................................................................................................22
Prednja strana ..................................................................................................................24
Zadnja strana ...................................................................................................................27

Poglavlje 2: Korišćenje Laptopa

Prvi koraci .....................................................................................................................30

Punjenje notebook računara. .....................................................................................30
Podignite da biste otvorili poklopac ekrana. ........................................................32
Pritisnite dugme za napajanje. ..................................................................................32
Korišćenje pokreta na tačpedu ..................................................................................33

Korišćenje tastature ..................................................................................................40

Funkcijski tasteri ..............................................................................................................40
Windows®8.1 tasteri .......................................................................................................41
Korišćenje numeričke tastature .................................................................................42

Korišćenje optičke disk jedinice ..........................................................................43

background image

4

E-priručnik za notebook računar

Poglavlje 3: Rad sa operativnim sistemom Windows® 8.1

Prvo pokretanje ..........................................................................................................48
Windows® UI ................................................................................................................49

Početni ekran ...................................................................................................................49
Vruće tačke ........................................................................................................................50
Dugme Start .....................................................................................................................53
Prilagođavanje početnog ekrana..............................................................................55

Rad sa Windows® aplikacijama .............................................................................56

Pokretanje aplikacija .....................................................................................................56
Prilagođavanje aplikacija .............................................................................................56
Pristupanje ekranu Aplikacije.....................................................................................58
Traka sa dugmadima .....................................................................................................60
Funkcija kačenja ..............................................................................................................63

Druge tasterske prečice ...........................................................................................65
Povezivanje sa bežičnim mrežama ......................................................................67

Wi-Fi .....................................................................................................................................67
Bluetooth ..........................................................................................................................68
Avionski režim ..................................................................................................................69

Povezivanje sa ožičenim mrežama ......................................................................70

Konfigurisanje PPPoE mrežne veze sa dinamičkom IP adresom ...................70
Konfigurisanje mrežne veze sa statičkom IP adresom ......................................71

Isključivanje notebook računara ..........................................................................72

Postavljanje notebook računara u režim spavanja .............................................72

Windows® 8.1 zaključani ekran .............................................................................73

Da biste nastavili sa zaključanog ekrana ................................................................73
Prilagođavanje ekrana za zaključavanje .................................................................74

background image

E-priručnik za notebook računar

5

Poglavlje 4: Samoispitivanje po uključenju (POST test)

Samoispitivanje po uključenju (POST test) ......................................................78

Korišćenje POST testa za pristup BIOS-u i

rešavanje problema .....................78

BIOS ................................................................................................................................78

Pristupanje BIOS-u .........................................................................................................78
Podešavanja BIOS-a .......................................................................................................79

Oporavak vašeg sistema .........................................................................................89

Omogućavanje opcije oporavka ..............................................................................91

Poglavlje 5:

Nadogradnja notebook računara

Ugradnja čvrstog diska ............................................................................................94
Instaliranje memorijskih modula (RAM) ............................................................102

Saveti i najčešća pitanja

Korisni saveti u vezi laptopa ..................................................................................108
Najčešća pitanja u vezi sa hardverom ................................................................109
Najčešća pitanja u vezi sa softverom ..................................................................112

background image

6

E-priručnik za notebook računar

Dodaci

Informacije o DVD-ROM drajvu (za izabrane modele) ......................................116
Informacije o Blue-ray ROM drajvu (za izabrane modele) ...............................118
Saglasnost sa unutrašnjim modemom ...................................................................118
Pregled ...............................................................................................................................119
Deklaracija o kompatibilnost mreže ........................................................................119
Bezglasna oprema .........................................................................................................119
Izjava Federalne komisije za komunikacije ...........................................................121
FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio frekvenciji (RF) ......................122
Deklaracija o saglasnosti (R&TTE Direktiva 1999/5/EC) ....................................123
Upozorenje CE oznake ..................................................................................................123
Bežični operativni kanal za različite domene .......................................................124
Francuski ograničeni bežični frekvencijski opsezi ..............................................124
UL bezbednosna obaveštenja....................................................................................126
Zahtev za električnu bezbednost .............................................................................127
Obaveštenja TV tjunera ................................................................................................127
REACH .................................................................................................................................127
Obaveštenje o proizvodu Macrovision korporacije ...........................................127
Sprečavanje oštećivanja sluha ...................................................................................127
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries) ...........................................128
Bezbednosne informacije o optičkom drajvu ......................................................129
CTR 21 odobrenje (za laptop PC-je sa ugrađenim modemom) .....................130
ENERGY STAR proizvod koji ispunjava zahteve ...................................................132
Ekološka etiketa Evropske unije ................................................................................132
Usklađenost sa propisima i deklaracija o globalnoj zaštiti životne sredine ...133
ASUS Recikliranje / Usluge povraćaja ......................................................................133

background image

E-priručnik za notebook računar

7